Upravljanje otpadom

Algo Tehnology

Upravljanje otpadom

Metode smanjenja količine otpada na deponijama ne odnose se samo na biorazgradivi otpad već i na otpad koji se ne razgrađuje. Neki od tih načina smanjuju otpad direktno na deponijama, dok sa druge strane neki od njih utiču na smanjenje otpada i pre nego što on dospe na deponiju. Neka od rešenja za smanjenje otpada su: reciklaža, kompostiranje, ubrzano razgradnje organskog otpada na deponijama

1. RECIKLAŽA

Efekti koji se postižu procesom recikliranja predmeta su višestruki:

  • • Recikliranjem dajemo nov život otpadu, te umesto da završi na deponiju, otpad postaje resurs koji se koristi iznova i iznova
  • • Recikliranjem utičemo i na smanjenje zagađenosti vode
  • • Reciklažom štitimo prirodan staništa životinja i biljaka
  • • Reciklaža štiti energiju Smanjenjem oslobađanja ugljendioksida u atmosferu utičemo i na smanjenje efekta staklene bašte i klimatskih promena
  • • Selekcijom otpada za recilažu smanjuje se količina otpada na deponijama čime se utiče na manje formiranje divljih deponija.
  • • Reciklaža utiče na sve veće korišćenje eco-frendly tehnologija

Upravljanje otpadom
Upravljanje komunalnim otpadom

2. KOMPOSTIRANJE

Kompostiranje je proces pri kome se biorazgradivi otpad, pomoću aktivnosti mikroorganizama koji žive u tlu (gljivice, bakterije, sitne životinje) i uz prisustvo kiseonika, pretvara u kompost. To je proizvod koji dobijamo kompostiranjem. To je materijal sličan humusu koji je bogat hranjivim materijama za biljke, i koristi se kao organsko đubrivo koje posešuje rast i razvoj biljaka.

3. UBRZANO RAZLAGANJE ORGANSKOG OTPADA NA DEPONIJAMA

Deponije su postrojenja gde se vrši konačno odlaganje i prerada tj. transformacija otpada njegovim ukopavanjem u zemljište ili odlaganjem na površinu. Deponije mogu biti za:
• opasan otpad
• neopasan otpad
• inertan otpad

Preparat koji nudimo kao rešenje za problem koji nastaju na deponijama komunalnog otpada naziva se Algo Composter. Naš preparat je jedinstven na tržištu i predstavlja ekstrakt braon morske alge Ascophyllum nodosum. Preparat Algo Composter u najkraćem vremenskom periodu neutrališe neprijatne mirise, koji vode poreklo od isparljivih jedinjenja, potpomaže već postojeću mikrofloru u samoj deponiji predstavljajući izvor ishrane za istu i omogućava, samim tim, razgradnju svog otpada koji je organskog porekla i direktno utiče na količinu ocednih voda u deponiji. Naš preparat doprinosi rešavanju još jednog problema koji ume da bude veoma opasan kada se radi o deponijama, a to su požari koji nastaju kao posledica raspada organske materije u novonastalim anaerobnim uslovima, prilikom čega se oslobađa viskozapaljivi metan. Mehanizam delovanja Algo Compostera se ogleda u visokom sadržaju soli alginske kiseline koji u kontaktu sa vodom formiraju gel i kao takvi sprečavaju dotok kiseonika bez kojeg je požar nemoguć. Alginati direktno utiču i sprečavaju zagađenje vazduha jer imaju veliku moć vezivanja čestica, što takođe rezultira u smanjenoj količini ocednih voda i dima. Redovnim korišćenjem našeg preparata vršimo prevenciju požara, zagađivanja vazduha, reka, podzemnih voda i naposletku, nas samih.

Algo Composter - Upravljanje otpadom