Smanjenje količine otpada na deponijama

Algo Composter

Smanjenje količine otpada na deponijama

Načini smanjenja količine otpada na deponijama ne odnose se samo na biorazgradivi otpad već i na optad koji se ne razgrađuje. Neki od tih načina smanjuju otpad direktno na deponijama, dok sa druge strane neki od njih utiču na smanjenje otpada i pre nego što on dospe na deponiju. Neka od rešenja za smanjenje otpada su:

1. Reciklaža
2. Kompostiranje
3. Ubrzano razgradnje organskog otpada na deponijama

1. RECIKLAŽA

Reciklaža predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala koji bi inače bio bačen u smeće, sa ciljem stvaranja novog proizvoda. Mnogo je predmeta koji su od materijala koji mogu biti reciklirani. Neki od predmeta koji su najčešće premet reciklaže:

  • • Metalni predmeti – aluminijumske folije, aluminijumske limenke i gvozdene limenke, kao i konzerve;
  • • Papir i karton – ojačani karton, magazin i novine, kancelarijski papir i posteri;
  • • Staklo – kremeno staklo, staklo boje ćilibara i staklo smaragdne boje.

Efekti koji se postižu procesom recikliranja predmeta su višestruki.

1. KOMPOSTIRANJE

Velike količine biorazgradivog otpada svadnevno nastaju. Nažalost u našoj zemlji, još uvek nije podignuta svest kod građana o selektovanju otpada pri samom odbacivanju otpada, već se bez obzira o kojoj se vrsti otpada radi sve zajedno otprema i kao takav odvozi na deponije. Ogromne količine odbačenog materijala ostaju neiskorišćene, što predstavlja veliki ekonomski i energetski gubitak.

Kompostiranje je proces pri kome se biorazgradivi otpad, pomoću aktivnosti mikroorganizama koji žive u tlu (bakterije, gljivice, sitne životinje) i uz prisustvo kiseonika, pretvara u kompost. Kompost je proizvod koji dobijamo kompostiranjem. To je materijal sličan humusu koji je bogat hranjivim materijama za biljke, i koristi se kao organsko đubrivo koje posešuje rast i razvoj biljaka.

1. UBRZANO RAZLAGANJE ORGANSKOG OTPADA NA DEPONIJAMA

Deponije su postrojenja gde se vrši konačno odlaganje i prerada tj. transformacija otpada njegovim ukopavanjem u zemljište ili odlaganjem na površinu. Deponije mogu biti za:
• opasan otpad
• neopasan otpad
• inertan otpad

Svaka deponija koja treba da ima zaštitu podlogu koja se postavlja prilikom izgradnje deponije, a služi za sprečavanje oticanja otpadnih voda u tlo i podzemne vode. Preko zaštitne podloge postavlja se sloj peska ili zemlje gde se stavlja ili ugrađuje sistem cevi za sakupljanje otpadnih voda. Nakon popunjavanja kapaciteta deponije otpad je zatrpava slojem zemlje ili peska i kao takva površina bi mogla da se koristi za aerodroma ili kamp naselja.

Međutim stanje na deponijama vrlo često u našoj zemlji nije tako. Kod nas mnogo veći broj je tzv. divljih deponija ili deponija koje se ne održavaju na pravilan način, što vrlo često može dovesti do širenja neprijatnih mirisa, požara, zagađenja zemljišta i podzemnih voda. Divlje deponije su nelegalna odlagališta koja zauzimaju mali prostor i sadrže ograničene količine otpada, a najčešće su formirane neposredno uz put u blizini naseljenog mesta, a vrlo čest slučaj je da se otpadni materijal deponuje uz korito reke, ili u napuštenim pozajmištima kamena i šljunka, kao i na zemljištu koje nije u privatnom vlasništvu.

Preparat koji naša firma nudi kao rešenje za problem koji nastaju na deponijama komunalnog otpada naziva se Algo Composter. Naš preparat je jedinstven na tržištu i predstavlja ekstrakt braon morske alge Ascophyllum nodosum. Preparat Algo Composter u najkraćem vremenskom periodu neutrališe neprijatne mirise, koji vode poreklo od isparljivih jedinjenja, potpomaže već postojeću mikrofloru u samoj deponiji predstavljajući izvor ishrane za istu i omogućava, samim tim, razgradnju svog otpada koji je organskog porekla i direktno utiče na količinu ocednih voda u deponiji. Naš preparat doprinosi rešavanju još jednog problema koji ume da bude veoma opasan kada se radi o deponijama, a to su požari koji nastaju kao posledica raspada organske materije u novonastalim anaerobnim uslovima, prilikom čega se oslobađa viskozapaljivi metan. Mehanizam delovanja Algo Compostera se ogleda u visokom sadržaju soli alginske kiseline koji u kontaktu sa vodom formiraju gel i kao takvi sprečavaju dotok kiseonika bez kojeg je požar nemoguć. Alginati direktno utiču i sprečavaju zagađenje vazduha jer imaju veliku moć vezivanja čestica, što takođe rezultira u smanjenoj količini ocednih voda i dima. Redovnim korišćenjem našeg preparata vršimo prevenciju požara, zagađivanja vazduha, reka, podzemnih voda i naposletku, nas samih.

PRIMENA PREPARATA: Aplikacija se vrši neposrednim zalivanjem rastvorom Algo Composter-a površina koje su zahvaćene požarom, odnosno površina gde je moguće potencijalno izbijanje požara. Tretman se vrši pomoću auto-cisterni i to nalivanjem pomoću creva ili topova ukoliko za to postoji mogućnost. Veoma je bitno da sva površina bude dobro “nalivena” kako bi se rastvor dobro rasporedio kako po površini tako i po dubini i time smanjio rizik od ponovnog samozapaljenja na različitio pozicioniranim izvorima. Sa obzirom na to da na deponijama postoje metanski “džepovi” preparat Algo Composter ima sposobnost da usled razmene jona metan prelazi u inertan oblik koji nije sklon samozapaljenju.

Smanjenje količine otpada na deponijama