Prednosti organske poljoprivrede

Organska poljoprivreda

Prednosti organske poljoprivrede

Organska poljoprivreda može da se definiše kao proizvodni sistem koji održava zdravlje tla, ekosistema i ljudi, oslanjajući se na ekološke procese, biodiverzitet i cikluse prilagođene lokalnim uslovima.

Upotreba GMO u organskim sistemima nije dozvoljena ni u jednoj fazi proizvodnje, prerade ili rukovanja organskom hranom. Kako potencijalni uticaj GMO na životnu sredinu i zdravlje nije u potpunosti shvaćen, organska poljoprivreda uzima pristup predostrožnosti i bira da podstiče prirodnu biodiverzitet. Organska oznaka stoga daje garanciju da GMO nisu namerno korišćeni u proizvodnji i preradi organskih proizvoda

Sertifikovani organski proizvodi su generalno skuplji od svojih konvencionalnih kolega (za koje cene opadaju) iz više razloga:
-Ponuda organske hrane je ograničena u poređenju sa potražnjom;
-Troškovi proizvodnje organske hrane su tipično veći zbog većeg inputa rada po jedinici proizvodnje i zato što veća raznolikost preduzeća znači da se ne može postići ekonomija obima;
-Rukovanje relativno malim količinama organske hrane posle žetve dovodi do većih troškova zbog obavezne segregacije organskih i konvencionalnih proizvoda, posebno za preradu i transport;
-Marketing i lanac distribucije organskih proizvoda su relativno neefikasni, a troškovi su veći zbog relativno malih količina.

Ključne prednosti organske poljoprivrede:
-Kvalitetna hrana,
-Sigurnost hrane,
-Očuvanje zdravlja tla,
-Zaštita biodiverziteta,
-Dugoročna održivost,
-Manje zagađenja...

Prednosti organske poljoprivrede

Kako potražnja za organskom hranom i proizvodima raste, tehnološke inovacije i ekonomija obima trebalo bi da smanje troškove proizvodnje, prerade, distribucije i marketinga za organske proizvode. Cene organske hrane uključuju ne samo troškove same proizvodnje hrane, već i niz drugih faktora koji nisu obuhvaćeni u ceni konvencionalne hrane, kao što su: unapređenje i zaštita životne sredine.

Organska poljoprivreda ima mnoge prednosti u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Ona dopridonosi očuvanju zdravlja tla, zaštiti biodiverziteta, zdravlju ljudi, kvalitetnijoj hrani. Odabirom organskih proizvoda podržavamo zdravlje ljudi, biosferu, eksistem i održivi razvoj.