Prednosti korišćenja biostimulatora na bazi algi

Proizvodi na bazi alge su prirodni biostimulatori koji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate metabolizma i procesa sinteze. Prednosti korišćenja biostimulatora na bazi algi su višestruke, a u nastavku su prikazane i opisane one najznačajnije.

PREDNOSTI

MEHANIZMI
PROMENE NA BILJKAMA

- Otpornost biljke na abiotske stresove

- Visok sadržaj auksina, citokinina, vitamina
- Visok sadržaj polisaharida
- Sadrži makroelemente( N,P, K Mg, Ca, S)
- I mikroelemente (Mn, Cu, Fe, Zn...)

- Otpornost biljke na biotske stresove (paraziti, bolesti)

Poboljšanje rasta biljke i kvaliteta prinosa:
- Intezivniji rast izdanaka
- Ranije cvetanje
- Ujednačeno sazrevanje
- Veći prinosi

Bolje iskorišćenje vode:
- Smanjenje isparavanja
- Poboljšan rad stoma
- Poboljšana razmena hranljivih materija list/ koren

Uticaj nakon berbe:
- Produžen rok trajanja
- Poboljšane nutritivne vrednosti

Fiziološke i biohemiske promene:
- Produžena svežina plodova
- Biofortifikacija
- Povećanje hlorofila
- Povećani antioksidansi

PROMENE U ZEMLJIŠTU

- Smanjenje patogenih mikroorganizama
- Povećanje broja korisnih mikroorganizama
- Povećanje zapremine korenovog sistema
- Povećanje plodnosti zemljišta

- Povećana aktivnost mikroorganizama
- Promene u organskoj materiji zemljišta i strukturi
- Izmenjen izgled i struktura korena
- Bolje usvajanje hranljivih elemenata i vode

Abiotski stresovi kao što su suša, salinitet zemljišta, temperatura (visoka, niska), smanjuju prinose gajenih kultura.

Slanost zemljišta je jedan od najvećih izazova današnje poljoprivrede. Klijanje, vegetativni rast, sposobnot fotosinteze , akumulacija biomase, u uslovima povećanog salaniteta, doprinosi smanjenoj produktivnosti.

Na rast kultura utiču mnoge soli kao: natrijuma NaCl, Na2CO3, Na2SO4, kalcijuma, magnezijuma, KCl...itd. Najčešća so u takvim zemljištima je NaCl. Visoke količine Na i Cl smanjuju dostupnost esecijalnih nutritijenata kao što su: K, Mg, Ca, NO3.

Smanjuje se sposobnost korena da apsorbuje vodu: veliki salanitet izaziva osmoski stres u zoni korena. Visoke koncentracije Na i Cl su inhibitor rasta biljke i nepovratno oštećuju ćelije.

Primenom tehnologije, eksperimentalnim i praktičnim radom na terenu , dobili smo osnovni proizvod koji znatno umanjuje efekat gore navedenih sresova. Hemija bioaktivnih jedinjenja u morskoj algi i fiziološki mehanizmi delovanja jedinjenja koji izazivaju ovu toleranciju nisu do kraja ispitani.

Delovanje hormona (citokinina, auksina-promoteri rasta), ugljeni hidrati (alginska kiselina i manitol), bolje usvajanje hranjivih materija iz zemlje, razmena jona, stimilacija korisnih bakterija (omogućavaju azot , dostupan za biljku) i niz drugih faktora, omogućavaju da se ovaj preparat može koristiti prilikom poljoprivredne adaptacije na nepovoljne uslove zemljišta i klime.

Jedinjenja u ektraktu morkse alge mogu generisati hormonski odgovor u biljci i tako uticati na plastičnost i elastičnost ćelija. Ovako aktiviramo biljku da bolje reguliše promet vode što generalno utiče na rast korena i vitalnost biljke. To je razlog zašto biljka tretirana našim preparatom sposobna da se odupre naprezanju usled fizičkog stresa, odnosno tokom suše i drugih vremenskih nepogoda

Poboljšavanje karakteristika tla upotrebom preparata ogleda se i u zadržavanju vode. Alginatska kiselina, unutar ektrakta alge, vezuje se sa metalnim radikalima u zemljištu i tako se formiraju polimeri sa povećanom molekularnoim težinom, koji u sebi sadrže veću količinu vlage. Ovo je posebno bitno u oblastima koje se odlikuju dugim sušnim periodima i gde zemljište ne zadržava dovoljnu količinu vlage.

Prednosti korišćenja biostimulatora na bazi algi

Prednosti proučavanja pereparata na bazi algi i njihova implementacija kod konvencionalne i organske proizvodnje omogućiće bolje upravljanje zemljištem i dobijanje kvalitetnijih ekonomski isplativih proizvoda.

Biostimulatori Prodaja