Mehanizmi delovanja biostimulatora na bazi alge

Naši proizvodi su prirodni biostimulatori na bazi braon morske alge koji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate procesa sinteze i metabolizma.

Aktivacija ishrane

Biljke proizvode enzime koji im omogućavaju da efikasno crpe mineralne elemente iz zemlje. Da bi apsorbovala azot, biljka proizvodi enzim azot reduktazu. Ovaj enzim transformiše azot apsorbovan preko korena u formu prikladnu za prehranu biljke. Kretanje azota kroz koren povećava apsorbciju azota iz zemlje.

Dejstvo preparata na bazi alge pokazalo je povećanje proizvodnje azot reduktaze, što je uslovilo lakše i više apsorbovanog azota iz zemljišta i bolje kretanje azota kroz samu biljku.

Mehanizmi  delovanja biostimulatora na bazi alge

Biljka teško apsobuje fosfor iz zemlje, jer je vezan za organsku materiju. Da bi se fosfor oslobodio, biljka proizvodi enzim fosfatazu. Kada se ovaj enzim oslobodi u zemljište, on povećava dostupnost fosfora biljci.

Što se tiče ishrane fosforom, ovi preparati povećavaju količinu fosforovih enzima koji se oslobađaju u zemljište.

Povećanje proizvodnje ovog enzima uslovljava veću količinu dostupnog fosfora u zemljištu koga biljke apsorbuju korenom.

Gvožđe biljka ne može direktno da apsorbuje preko korena. Da bi ga transformisala, biljka proizvodi enzim gvožđe reduktazu, koji ga modifikuje u oblik pristupačan za biljku.

Prisutne aktivne materije u biostiumatoru povećavaju količinu enzima gvožđe reduktaze koji se oslobađaju u zemljište. Takođe povećavaju aktivnost transportera odgovornih za apsorpciju gvožđa. Ova dva načina delovanja uslovljavaju više dostupnog gvožđa u zemljištu i više gvožđa koje biljka apsorbuje pomoću korena.

Aktivacija razmnožavanja

Tokom cvetanja, biljke proizvode neophodne hormone. Ovi hormoni podržavaju klijanje i formiranje polena koji su neophodni za reprodukciju (razmnožavanje). Deoba ćelija zavisi od oprašivanja koje uspostavlja formiranje (zametanje) mladih plodova i bobica i podstiče rast. Ova rana faza rasta je važna za potencijal kvaliteta plodova i bobica. Nedostatak hormona cvetanja uzrokuje smanjenje prinosa i kvaliteta plodova.

Primena biostimualtora na bazi alge utiče na značajno povećanje proizvodnje hormona cvetanja. Klijanje i formiranje polena je poboljšano i dobija se više plodnih polenovih zrna. Povećana deoba ćelija vodi ka boljem obrazovanju (zametanju) plodova i bobica u fazi ranog rasta. Ubrzani rast plodova znači superiornu veličina prinosa. Bobice ujednačene veličine vode ka dobijanju prinosa boljeg kvaliteta. Aktivacija hormona cvetanja donosi kvalitativne i kvantitativne dobrobiti kod prinosa.


Generalno, primenom biostimulatora na bazi alge povećava se opšta apsorbcija nutritijenata i time fotosinteza hlorofila. Poboljšana fotozinteza biljke uslovljava poboljšan razvoj biljke. Aktivacija nutricionih enzima dozvoljava bolje iskorišćenje đubriva i uzrokuje značajne kvantitativne i kvalitativne koristi.

Posebno dobre rezultate primena biostimulatora daje u stresnim uslovima (loš kvalitet zemljišta), gde omogućava maksimalno iskorišćenje đubriva unesenog folijarno ili preko zemljišta.

Biostimulatori