Algo Composter

Za potrebe revitalizacije i sanacije ekoloških problema, kao i za preventivno delovanje kako ne bi dolazilo do ozbiljnih ekoloških katastrofa, kompanija je razvila proizvod na bazi braon morske alge, Algo Composter. Razvijen je sa ciljem da obezbedi hranu (polisaharidi prisutni u algi) i enzime prisutnim mikroorganizmima, kao i da ojača i održi njihov ćelijski metabolizam na visokom nivou.

Algo Composter Algo Tehnology

Remedijacija je proces u kome se koriste mikroorganizmi ili njihovi enzimi za vraćanje narušene životne sredine u originalno stanje, a ono što je posebno interesantno kod ovakvog načina prečišćavanja jeste potpuna degradacija ili transformacija opasnih organskih zagađivača u bezopasne proizvode. Remedijacija je prirodni proces čiji se tok ubrzava dodavanjem preparata Algo Composter stvarajući na taj način održivi biosistem. Algo Composter u ovom slučaju služi kao biokatalizator koji pospešuje proces remedijacije.

Predmet naših aktivnosti obuhvata sanaciju:

- Vodotokova (reke, jezera, bara, kanala...)
- Postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
- Jalovišta i oštećenih zemljišta
- Deponija komunalnog otpada
- Stajnjaci na farmama i kompostiranje

Značajni izvori zagađenja voda i zemljišta su: hemijska jedinjenja koja se korise u poljoprivredi, različitim vrstama industrije, sl.; taložne materije; komunalni otpad; radioaktivni otpad; termičko zagađenje; pepeo, mulj, šljaka i sl.

U naseljenim sredinama gde nije rešen problem sistema za kanalizaciju kao i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, vrlo često se dešava da se otpadne vode ispuštaju u vodotokove i na taj način se zagađuje životna sredina. Pored ovog postoji još načina zagađenja vodotokova, a neki od njih su industrijske otpadne vode, ocedne vode sa deponija, ocedne vode sa poljoprivrednih zemljišta i sl. Otpadne vode u vodotokovima u sebi pored različitih sojeva patogenih mikroorganizama i teških metala mogu da sadrže i organski otpad, kao i neorganski, i razne štetne materije. Tretman otpadnih voda iz vodotokova preparatom Algo Composter obezbeđuje smanjuje količine i toksičnosti organskog mulja, smanjenje neprijatnog mirisa, razgrađivanje organskog otpada, redukovanje brojnosti patogenih mikroorganizama, apsorbovanje teških metala u oblike neškodljive po zivotnu sredinu.

Otpadne vode mogu da se prečišćavaju u posebnim postrojenjima. U postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda sakupljaju se komunalne otpadne vode (sanitarne otpadne vode, infiltracione otpadne vode), atmosferske otpadne vode, industrijske otpadne vode i sl. Na ovakvim postrojenjima vrši se analiza otpadnih voda koja pokazuje hemijski sastav vode (HPK, BPK; sadržaj fosfora, nitrata, sl.). Prečišćavanje otpadnih voda dovodi do promene hemijskog sastava do nivoa na kome otpadne vode nisu štetne po životnu sredinu i kao takve mogu da se puste u vodotokove. Prečišćavanje otpadnih voda u konvecionalnim postrojenjima je dugorajan proces. Preparat Algo Composter utiče na smanjenje kapaciteta skladištenja otpadnih voda, poboljšanje aerobne i anaerobne fermentacije, smanjenje čvrstog ostatka usled mikrobiološkog razlaganja, drastično smanjenje neprijatnih mirisa.

Prilikom oštećenja zemljišta prirodnim putem ili delovanjem čoveka, resenje za rehabilitaciju uništenog jeste primena preparata Algo Composter. Algo Composter omogućava:

- Prestanak erozije gornjeg sloja;
- Ubrzavanje stvaranje humusa;
- Povećanje sposobnosti zadržavanja vode;
- Stimulaciju rasta korenovog sistema i biljaka;
- Formiranje održive mikroklime zemljišta;
- Blokiranje teških metala i toksina.

Preparat Algo Composter je rešenje za probleme koji nastaju prilikom upravljanja komunalnim otpadom na deponijama. Predstavlja visokoprocentni ekstrakt alge Ascophyllum nodosum jedinstven na našem tržištu. Radi se o multifunkcionalnom preparatu koji je sposoban da u najkraćem vremenskom periodu neutrališe neprijatne mirise, koji vode poreklo od isparljivih jedinjenja, potpomaže već postojeću mikrofloru u samoj deponiji predstavljajući izvor ishrane za istu i omogućava, samim tim, smanjenje količine otpada organskog porekla i direktno utiče na količinu ocednih voda u deponiji. U tom slučaju, sa smanjenom količinom ocednih voda smanjujemo njenu transportnu moć koja se odnosi na zagađujuće supstance koje kasnije dospevaju u podzemne vode, a na samom kraju lancu i do nas. Algo Composter doprinosi rešavanju još jednog problema koji ume da bude veoma opasan kada se radi o deponijama, a to su požari koji nastaju kao posledica raspada organske materije u novonastalim anaerobnim uslovima, prilikom čega se oslobađa viskozapaljivi metan. Mehanizam delovanja preparata Algo Composter se ogleda u visokom sadržaju soli alginske kiseline koji u kontaktu sa vodom formiraju gel i kao takvi sprečavaju dotok kiseonika bez kojeg je požar nemoguć. Alginati direktno utiču i sprečavaju zagađenje vazduha jer imaju veliku moć vezivanja čestica, što takođe rezultira u smanjenoj količini ocednih voda i dima. Redovnim korišćenjem našeg preparata vršimo prevenciju požara, zagađivanja vazduha, reka, podzemnih voda i naposletku, nas samih.

Algo Composter bioloski aktivira kompostiranje razgradnjom otpada i ubrzavanjem metabolickih procesa. Kombinacija preparata Algo Composter, sa usitnjenim materijalom, dovoljno vazduha i vlage, omogućiće formiranje humusa za sedam nedelja. Kada su u pitanju velike količine biljnog materijala, kao na primer sa zelenih gradskih površina i sl. uz primenu proizvoida Algo Composter završiće proces kompostiranja u periodu od 3-6 meseci.

Algo Composter Algo Tehnology

Dodavanje preparata Algo Composter u kompost pokazalo je sledeće:

• Biološki aktivira prirodni ciklus kompostiranja, razgradnjom stajnjaka i ubrzavanjem metaboličkih procesa – u sebi sadrži polisaharide, enzime
• Obezbeđuje hranu mikrorganizmima u njihovom prirodnom okruženju, pospešuje njihov rast
• Dvostruko dejstvo protiv patogena – pomaže u metaboličkom stvaranju toplote i probiotsko ubijanje patogena
• Drastično smanjuje štetne gasove (H2S, NH3, CH4) u procesu biološke razmene jona = prirodno smanjenje neprijatnih mirisa
• Smanjuje veličinu čestica – u stanju je da razgradi najteži organski otpad

Konstantim tretiranjem stajnjaka preparatom Algo Composter i stvaranje određene mikroklime u okruženju na farmi omogućiće kvalitetan postupak sa stajnjakom i niz prednosti:

• Poboljšanje rada mikroorganizama kako bi ovi kvalitetno izvršili proces fermentacije
• Smanjena količina amonijaka, metana i vodonik sulfida znači zdravije životinje – bez respiratornih problema
• Razmenom jona dolazi do konverzije amonijaka (NH3) u amonijum (NH4) zahvaljujući kojoj životinje čistije, suvlje, zdravije
• Stvaranje homogenog đubriva za jednostavno upravljanje i ispumpavanje – ne stvara se kora niti čvrste materije
• Đubrivo može odmah da se rasprostre i bude dostupno biljkama
• Dobija se kvalitetno đubrivo sa visokim sadžajem hranjivih materija koje održava mikroklimu zemljišta
• Ekološko rešenje sa jednostavnom primenom

Preparat Algo Composter može da se koristi i u unutrašnjosti životinjskih farmi. Prednosti ovakve primene preparata su: smanjena količina amonijaka, metana i vodonika što dovodi do smanjenja neprijatnih mirisa i ima pozitivan efekata na zdravlje životinja, kao i stvaranje homogenog đubriva za jednostavno upravljanje i ispumpavanje.

Pored navedenih preparat se primenjuje i za održavanje septičkih jama. U septičkim jamama vrši se sakupljanje otpadnih voda iz domaćinstva. Preparat Algo Composter omogućava brzu neutralizaciju neprijatnih mirisa, samnjenje količine čvrstog ostatka, otpušavanje drenažnih kanala, kao i smanjenje rizika od zagađenja podemnih voda. S obzirom da su septičke jame ograničene zapremine i da je neophodno njihovo pražnjenje, prednosti primene preparata Algo Composer ogledaju se i u ekonomskom aspektu (zbog smanjenja zapremine, pražnjenje septičke jame se vrši ređe nego bez primene preparata).

Osim održavanja septičkih jama Algo Composter se koristi i za razgradnju fekalnog otpada u mobilnim toaletima, avionima, kamperima, autobusima i sl. Prilikom instalacije bilo koje vrste mobilnog toaleta veoma je bitno voditi računa o higijeni i neprijatnim mirisima, što predstavlja pravi izazov za nadležne. Preparat Algo Composter pored smanjenja količine fekalnog otpada u prostoru za njegovo skladištenje, i to njegovom razgradnjom, smanjuje i neprijatne mirise koji se šire iz mobilnih toaleta. Mehanizam delovanja preparata je sledeći: preparat u sebi sadrži alginate, formira gel koji momentalno vezuje čestice i gasove; uklanjanje neprijatnih mirisa vrši se na osnovu biološne razmene jona u toku tretamna i rezlultati su primenti već nakon nekoliko minuta.

Algo Composter