Naša kompanija se bavi razvojem, istraživanjem i proizvodnjom organskih proizvoda namenjenih revitalizaciji ekoloških zagađenja.
Potencijalni korisnici naših usluga su : komunalna preduzeća, rudnici, šumska gazdinstva,  upravljači vodenih resursa, ribnjaci, ekološke organizacije, odnosno sve firme koje žele da unaprede i zaštite životnu sredinu.
 
 
Predmet naših aktivnosti obuhvata sanaciju:
 
– Vodotokova (reke,jezera,bara kanali…)
– Postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 Efekti upotrebe preparata kod tretmana voda:
       Algo composter smanjuje količinu i toksičnost  organskog mulja biohemiskom razgradnjom ( 30-40%mulja  u zavisnosti od količine organske materije);
       Dolazi do smanjenja neprijatnog mirisa (amonijak, vodonik-sulfid, merkaptani), bukvalno u naredih petnestak minuta;
       Aktivira mikrobiološke  procese, hraneći i štiteći pozitivne mikroorganizme koji obezbeđuju proces fermentacije i razgradnju organskog otpada;
       Dolazi do redukcije patogene mikroflore.
 – Deponija komunalnog otpada
 Kao krajnji rezultat dobijamo: 
     Fizičko smanjenje otpada, razgradnja organskog otpada;
     Eliminisanje neprijatnih mirisa kao što su amonijak,vodonik sulfid, merkaptani…;
     Iscedne vode nisu zasićene patogenim mikroorganizmima, toksinima i teškim metalima;
           Smanjuje potrebu za cevovodima i sakupljačima gasova;
           Eliminiše potrebu za prikupljanjem otpadnih voda;
           Smanjuje mogućnost paljenja deponije;
           Glodari napuštaju deponiju , usled procesa fermentacijev koji ih iritira;
           Ne zahteva prekrivanje gornjeg sloja inertnim materijalom sve do zatvaranja deponija. 
Nakon zatvaranja deponije zemljište je već uveliko pripremljeno za održiovo korišćenje
  Jalovišta i oštećenje zemljišta
Biološko rešenje za rehabilitaciju zemljišta uništenog :
1.              Prirodnim putem ( klizišta, poplave, požari…).
2.              Ljudskim delovanjem ( rudnici, nasipi,…)
Primena  preparata na bazi alge sa još nekim suplementima omogućava:
       Prestanak erozije gornjeg sloja;
       Ubrzavanje stvaranje humusa;
       Povećanje sposobnosti zadržavanja vode;
       Stimulaciju rasta korenovog sistema i biljaka;
       Formiranje održive mikroklime zemljišta;
       Blokiranje teških metala i toksina.

UPOTREBA ALGO COMPOSTERA NA FARMAMA

Biološko rešenje za većinu pitanja u vezi sa sanacijom životinjskih farmi. Koristi na svim tipovima farmi, kao i u lagunama sa stanjakom i osokom.
• Smanjena količina amonijaka, metana i vodonik sulfida znači:
– smanjenje neprijatnih mirisa
– pozitivan efekat na zdravlje životinja i bolja konverzija hrane
• Stvaranje homogenog đubriva za jednostavno upravljanje i ispumpavanje.
Korišćenje Algo compostera unutar objekta farme: 
Aplikacija preparata vrši se neposrednim prskanjem kompletne površine objekta. Prskanje možemo vršiti ručnom prskalicom. Preparat dobro promućkati i rastvoriti u vodi (60 ml/10 l vode). Dobro natopiti i ravnomerno naneti rastvor. Ako postoji mogućnost, rastvor možemo nanositi i preko visećih prskalica. Svakodnevnim prskanjem sprečavamo mogućnost zapušenja kanala.
Odvodne kanale, sabirnike stajnjaka, lagune tj. sva mesta gde postoji mogućnost zagušenja takođe je moguće tretirati. Postupak: Rastvoriti 1l preparata u što većoj količini vode (200-400 l) i sipati u kanale zapremine 2-3 m3. Znači 1l preparata / 2 m3 . Veoma je bitno da se rastvor dobro rasporedi u kompletnoj zapremini, ako je moguće i promešati zbog formiranog čvrstog sloja.
Fermentacija
Smanjenje nivoa        
Kod farmi krava apliciranje se vrši preko prostirke, čime ubrzavamo kompostiranje stajnjaka.
Dodavanje preparata ALGO COMPOSTER pokazalo je sledeće:
• Biološki aktivira prirodni ciklus kompostiranja, razgradnjom stajnjaka i ubrzavanjem metaboličkih procesa – u sebi sadrži polisaharide, enzime,
• Obezbeđuje hranu mikroorganizmima u njihovom prirodnom okruženju, pospešuje njihov rast 
Dvostruko dejstvo protiv patogena – pomaže u metaboličkom stvaranju toplote i probiotsko ubijanje patogena
• Drastično smanjuje štetne gasove (H₂S, NH₃, CH₄) u procesu biološke razmene jona = prirodno sma­nje­nje neprijatnih mirisa
• Smanjuje veličinu čestica – u stanju je da razgradi najteži organski otpad
 
Konstantnim tretiranjem stajnjaka preparatom i stvaranje određene mikroklime u okruženju na farmi omogućiće kvalitetan postupak sa stajnjakom i niz prednosti:
• Poboljšanje rada mikroorganizama kako bi ovi kvalitetno izvršili proces fermentacije
• Smanjena količina amonijaka, metana i vodonik sulfida znači zdravije životinje – bez respiratornih problema
• Razmenom jona dolazi do konverzije amonijaka (NH₃) u amonijum (NH₄) zahvaljujući kojoj su živo­ti­nje čistije, suvlje, zdravije
• Stvaranje homogenog đubriva za jednostavno upravljanje i ispumpavanje – ne stvara se kora niti čvrste materije
• Dobija se kvalitetno đubrivo sa visokim sadžajem hranjivih materija koji održava mikroklimu zemljišta
• Ekološko rešenje sa jednostavnom primenom.