Prednosti

Otpornost biljke na abiotske stresove: • 1.1 Tolerancija na sušu i salanitet • 1.2 Tolerancija prema smrzavanju • 1.3 Tolerancija prema visokim temperaturama, poplavama, zagađenju

Organski proizvodi

Preparat se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermentacije žetvenih ostataka na njivama. Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi.

Mehanizmi

Visok sadržaj hormona auksina i citokinina - visok sadržaj polisaharida, amino kiselina i proteina - sadrže makroelemente (N, P, K, Ca, Mg, S) i mikroelemente (Mn, Cu, Fe, Zn,...)

Biostimulator

Proizvodi su dobijeni ekstrakcijom alge Ascophyllum nodosum, koja raste uz severo-zapadne obale Evrope u ekstremnim uslovima Atlantskog okeana. Visok kvalitet tečnog ekstrakta ove alge koristi se za, kako za folijarno tretiranje, tako i za tretiranje zalivanjem. Proizvodi na bazi Ascophyllum nodosum su prirodni biostimulatori koji aktiviraju biohemijske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate metabolizma i procesa sinteze. Korišćenje ovih proizvoda, koji imaju pozitivan uticaj na biljku, omogićava Vam ekološki i ekonomkski održivu proizvodnju.